Nieuws en Blogs

04-12-2017

Het verijdelen van een executoriale verkoop

Van executoriale verkoop naar splitsing in appartementsrechten

De economische crisis is grotendeels voorbij en dat resulteert in een vermindering van het aantal faillissementen. Toch komt het nu ook nog voor dat ondernemers de eindjes financieel niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Onlangs hebben heeft Alderse Baas Advocaten het voortouw genomen bij het verijdelen van een executoriale verkoop. Met medewerking van verscheidene partijen kon een voorgenomen executoriale verkoop omgebogen worden naar splitsing van het bedrijfspand in appartementsrechten.

Door het bedrijfspand te splitsen in appartementsrechten kon de cliëntondernemer zijn onderneming voortzetten en werden de openstaande rekeningen voldaan uit de opbrengst van de verkochte appartementen.

Executoriale verkoop

In de onderhavige zaak werd Alderse Baas Advocaten benaderd door een ondernemer die een executoriale verkoop van zijn bedrijfspand boven het hoofd hing. De achterstallige hypotheekrente was in de loop van de tijd dusdanig hoog opgelopen, dat de bank besloten had gebruik te maken van haar recht van hypotheek en het besluit had genomen over te gaan tot executoriale verkoop van het bedrijfspand.

Bij een voorgenomen executoriale verkoop wordt allereerst onderzocht of de bank wel aan haar zorgplicht heeft voldaan. Een executoriale verkoop levert doorgaans een zeer beperkte opbrengst op. Van de bank mag dan ook uiterste zorgvuldigheid worden vereist. Naast het juridisch onderzoek wordt ook onderzocht of een alternatieve oplossing bereikt kan worden.

Het idee ontstond  het bedrijfspand te splitsen in appartementsrechten. Splitsing van het bedrijfspand in appartementsrechten maakte het mogelijk de appartementen te verkopen en van de opbrengst de openstaande schulden te voldoen.

Een (technisch) tekenaar droeg zorg voor de splitsingstekening. Door een notaris werd vervolgens een splitsingsakte opgesteld. Na de nodige aanpassingen werd de splitsingsakte gepasseerd en werden de appartementen verkocht.

Splitsing in appartementsrechten, goed alternatief?

In beginsel kwam de cliënt/ondernemer bij Alderse Baas Advocaten met de vraag of er juridische argumenten bestonden de executoriale verkoop te verhinderen. In deze casus bleek het- naast het leggen van juridische druk- mogelijk een alternatieve oplossing te bereiken.

Van een advocaat mag verwacht worden dat  verder gekeken wordt dan het (door de cliënt) voorgehouden vraagstuk. Cliënt/ondernemer heeft nu geen openstaande schulden meer, is nog de eigenaar van één van de appartementsrechten en de hypothecaire geldlening is volledig afbetaald.

De uiteindelijke oplossing is tot stand gekomen in goed overleg met de bank.

Aanbeveling

Heeft u problemen met uw bank, schakel dan tijdig een van onze gespecialiseerde advocaten in. Een tijdig overleg kan veel problemen voorkomen.

Mr. J.A.M. (Jan) Bijlholt.

+
28-11-2017

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Het heeft enige tijd geduurd, maar per 1 januari 2018 is het zover! Met ingang van 1 januari 2018 zal de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing zijn. De nieuwe wet is van toepassing op huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018, waarbij partijen niet voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.

Hieronder volgen twee blogs welke Esther Jongsma onlangs schreef over de beperkte gemeenschap van goederen.

Blog de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen mei 2016

In Nederland worden jaarlijks circa 65.000 huwelijken gesloten. Het overgrote deel van de mensen trouwt in algehele gemeenschap van goederen. Een klein gedeelte van de mensen gaat voorafgaand aan het huwelijk naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Als je als aanstaande echtgenoten niets regelt voor het huwelijk, dan trouwt u automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor worden de bezittingen en schulden van de echtgenoten op het moment van het sluiten van het huwelijk en verkregen na huwelijk gemeenschappelijk. Uitgezonderd zijn goederen waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten een gemeenschap van goederen blijven.

Als u niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen moet u naar de notaris voor het maken van huwelijkse voorwaarden.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Op 14 juli 2014 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor de invoering van een beperkte gemeenschap van goederen.

Op 18 april 2016 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer zal zich nu over het wetsvoorstel moeten buigen. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen. De beperkte gemeenschap van goederen zou dan vanaf 1 januari 2017 in de wet worden opgenomen.

De beperkte gemeenschap van goederen zal van toepassing zijn op huwelijken gesloten na 1 januari 2017. Op een algehele gemeenschap van goederen die is ontstaan voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, blijft de huidige wetgeving van toepassing.

Tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren dan alle goederen die voor het sluiten van het huwelijk al aan de echtgenoten gezamenlijk in eigendom toebehoorden en alle goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap verkregen zijn. Uitgezonderd van de beperkte gemeenschap zijn nog steeds goederen verkregen krachtens erfopvolging of gift. Privé goederen van echtgenoten die er al voor het huwelijk waren, blijven ook na het huwelijk privé.

Ook schulden die voor het ontstaan van de beperkte gemeenschap gemeenschappelijk zijn en schulden betreffende goederen die voor aanvang van de gemeenschap aan echtgenoten gezamenlijk toebehoorden en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden behoren tot de gemeenschap. Privé schulden voor het huwelijk ontstaan, blijven privé schulden.

Door de beperkte gemeenschap van goederen kunnen er drie vermogens zijn tijdens het huwelijk; een gemeenschappelijk vermogen en privé vermogens van de beide echtgenoten.

Bij een echtscheiding zal vervolgens goed moeten worden gekeken naar de verschillende vermogens om tot een goede afwikkeling te komen. Nu de verwachting is dat de beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2017 in werking treedt, zullen we voor de afwikkeling van de beperkte gemeenschap van goederen in het kader van een echtscheiding de eerste scheidingen van in 2017 gesloten huwelijken moeten afwachten.

Vervolg blog de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Sinds mijn blog van 12 mei 2016 heb ik gemerkt dat de aankomende wet betreffende de beperkte gemeenschap van goederen leeft mij de veel mensen die op het punt staan om in het huwelijksbootje te stappen. Mensen willen informatie over de financiële gevolgen van hun aanstaande huwelijk.

Op dit moment is de wet beperkte gemeenschap van goederen nog niet in werking getreden. De wet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer. De behandeling in de Eerste Kamer staat gepland voor 7 maart 2017.

Als de wet wordt aangenomen, dan is het afwachten wanneer de wet in werking zal treden. Uiteraard zal ik hier in een blog aandacht aanbesteden.

Zolang de wet beperkte gemeenschap van goederen nog niet in werking is getreden, is de huidige wettelijke regeling, inhoudende een algehele gemeenschap van goederen, van toepassing.  Dit betekent dat als u vóór het sluiten van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden maakt, u op het moment van het sluiten van het huwelijk in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Als u niet in algehele gemeenschap van goederen wenst te trouwen, dan dient u vóór het sluiten van het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. In de huwelijkse voorwaarden kunt u regelen welke afspraken er van toepassing zijn betreffende uw vermogen. De notaris kan u over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden nader informeren.

Mocht u verder vragen hebben ten aanzien van het Personen- en familierecht, dan kunt u uiteraard altijd even contact met mij of mijn collega, mevrouw mr. C. Niens opnemen.

 

mr. E.J. (Esther) Jongsma

Esther Jongsma

 

+
10-11-2017

Fosfaatreductieplan geldt toch voor alle melkveehouders

De regeling fosfaatreductieplan houdt in dat melkveehouders het aantal melkkoeien die op het bedrijf aanwezig zijn, gelijk moet zijn aan het aantal melkkoeien op de peildatum 2 juli 2015. Indien er meer melkkoeien aanwezig zijn, dient het aantal stapsgewijs te worden teruggebracht naar het aantal melkkoeien dat aanwezig was op de peildatum van 2 juli 2015.

Een aantal veehouders was het met deze regeling niet eens omdat zij van mening waren dat niet te voorzien was geweest dat 2 juli 2015 als peildatum zou gaan gelden en dat zij reeds vóór deze datum grote investeringen had verricht door bijvoorbeeld nieuwe stallen te bouwen om meer vee te kunnen houden. Deze veehouders zitten nu met grote stallen maar kunnen daarin geen vee houden.

In een kort geding procedure hebben verschillende veehouders zich hiertegen verzet. De rechtbank in Den Haag had zich bij vonnis van 4 mei 2017 op het standpunt gesteld dat de regeling niet te voorzien was geweest en dat er geen enkele compensatie was en stelde de regeling buiten werking voor een aantal melkveehouders die fors hadden geïnvesteerd.

De Staat der Nederlanden is echter van dit vonnis in hoger beroep gegaan en het gerechtshof te Den Haag heeft in een arrest van 31 oktober 2017 geoordeeld dat alle melkveehouders zich aan het fosfaatreductieplan moeten houden en dat er geen uitzonderingen zullen zijn voor veehouders die grote investeringen hebben gedaan vlak voor 2 juli 2015.

De verwachting bestaat dat door deze uitspraak Nederland onder het ‘mestplafond’ blijft waardoor Nederland voor de komende jaren waarschijnlijk gebruik mag maken van de derogatie.

Er is nog een groep veehouders met een gelijkluidende vordering als de eerste groep veehouders waarvan de vordering nu is afgewezen, waartegen nog een hoger beroepsprocedure loopt. Het is dus nog even afwachten wat de uitspraak in dat hoger beroep zal zijn. We houden u op de hoogte!

Mr. N.N. (Nathalie) Boonstra.

 

+
30-10-2017

Loon gegarandeerd bij faillissement?

Indien uw werkgever failliet is verklaard en uw loonaanspraken en mogelijke andere aanspraken zijn (al enige tijd) niet voldaan, dan kunt u een beroep doen op de loongarantieregeling.

De loongarantieregeling

Indien een onderneming failliet wordt verklaard, zal de curator over het algemeen op korte termijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opzeggen. Het kan zijn dat u als werknemer nog een loonvordering heeft op uw (inmiddels) gefailleerde werkgever. In artikel 61 en artikel 64 van de Werkloosheidswet is de loongarantieregeling opgenomen. Die regeling bepaalt dat het UWV de loonvorderingen en overige aanspraken van de werknemers wier werkgever failliet is verklaard voldoet.

Voor een dergelijke uitkering dient u een aanvraag te doen bij het UWV. Veelal wordt door het UWV kort na de faillietverklaring in overleg met de curator een moment gepland waar alle werknemers tegelijk tezamen met een medewerker van het UWV deze aanvraag kunnen doen.

Grenzen uitbetaling UWV

De uitbetaling door het UWV is echter aan grenzen verbonden. Het UWV keert in beginsel uit:

  • Het loon over de 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator én het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken.Onder ‘loon’ valt onder meer het salaris, de overwerkvergoeding, de reiskostenvergoeding en een dertiende maand voor zover deze aanspraken kunnen worden toegerekend aan de 13 weken en 6 weken-termijn.
  • Het vakantiegeld en de vakantiebijslag over ten hoogste het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de dienstbetrekking is beëindigd.
  • Pensioenpremie (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) over ten hoogste het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de dienstbetrekking is beëindigd. De pensioenpremies worden door het UWV aan de pensioenuitvoerder betaald.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt per 1 januari 2016 dat de uitkering door het UWV is begrensd. Het UWV keert per dag aan loon, vakantiegeld en vakantiebijslag maximaal 150% van het maximumdagloon uit. Het maximumdagloon per 1 juli 2017 is € 207,60. Dat geldt niet voor de pensioenpremies. Voor die betalingen geldt geen plafond.

 Resterende vordering

Voor zover uw vordering niet door het UWV wordt voldaan, kunt u deze indienen bij de curator. Een loonvordering is op grond van artikel 3:288 sub e BW een preferente oftewel bevoorrechte vordering. Dat betekent dat deze voorrang heeft op een concurrente oftewel niet-bevoorrechte vorderingen. Het is echter afwachten of de curator voldoende in de boedel heeft om (een deel van) deze (resterende) vordering te kunnen doen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Femke Postma

+
16-10-2017

ARBEIDSRECHT EN HET REGEERAKKOORD

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord verschenen. In het regeerakkoord is ruim aandacht besteed aan het aanbrengen van veranderingen in het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht is ingrijpend gewijzigd per 1 juli 2015. Niet alle wijzigingen pakken goed uit. Met name het ontslagrecht is veel ingewikkelder geworden.

Welke plannen staan in het regeerakkoord:

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

De rechter kan een ontslag tot dusverre slechts op één grond baseren; na invoering van de plannen krijgt de rechter meer handvatten.

Wordt een ontslag op meerdere gronden gebaseerd dan heeft de rechter wel de mogelijkheid een extra vergoeding toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (boven op de bestaande transitievergoeding).

Meer balans in de transitievergoeding

Een transitievergoeding is nu verschuldigd bij een dienstverband van langere duur dan twee jaar. Na invoering van de plannen krijgen werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt verlaagd voor dienstverbanden die langer hebben geduurd dan tien jaren.

De mogelijkheid om scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen worden verruimd.

Contract voor bepaalde tijd

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar;

Proeftijd

Het wordt mogelijk gemaakt een langere proeftijd overeen te komen indien direct een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden (verruiming van twee naar vijf maanden).

Indien een contract voor bepaalde tijd langer dan twee jaar wordt aangeboden mag deze een proeftijd bevatten van drie maanden;

Loonbetaling bij ziekte

De verplichtingen voor loonbetaling bij ziekte worden voor het MKB (tot 25 werknemers) verlicht. Op dit moment geldt een loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar; deze wordt verkort naar een periode van één jaar.

ZZP-er

Naast deze wijzigingen worden er ook wijzigingen opgenomen ten aanzien van zelfstandigen. De wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op basis waarvan beoordeeld moet worden of er al dan niet sprake is van schijn zelfstandigheid wordt vervangen. Er wordt een zogenaamde opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze verklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij inhuur van zelfstandig ondernemers. Deze verklaring wordt alleen afgegeven voor zelfstandigen aan wie meer dan het minimale ZZP tarief wordt betaald. De bandbreedte voor het minimale tarief komt waarschijnlijk te liggen tussen de € 15,– en € 18,– per uur.

Ook na invoering van de wijzigingen blijft het arbeidsrecht -en met name het ontslagrecht- ingewikkeld. Het blijft van groot belang met regelmaat functioneringsgesprekken met uw personeel te voeren en de inhoud van de gesprekken goed vast te leggen.

Alderse Baas Advocaten staat u graag bij. Voor vragen kunt u contact opnemen met de sectie Arbeidsrecht.

Jan Bijlholt

Nathalie Boonstra

+
03-10-2017

Alderse Baas Advocaten al 15 jaar lid van Netlaw

Netlaw is hèt samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Op dit moment maken circa 400 advocaten deel uit van de vereniging, verdeeld over 15 kantoren verspreid over het hele land. Er is dus altijd een Netlawkantoor in de buurt. (www.netlaw.nl/kantoren)

De Netlawkantoren werken samen op het gebied van kennisdeling, management & organisatie, marketing & communicatie en opleiding & ontwikkeling. Netlaw bezorgt de aangesloten advocaten en hun klanten de voordelen van grootschaligheid zonder de daar bij behorende nadelen.

Netlaw bestaat sinds 1990 en verbindt sinds die tijd de aangesloten kantoren in het grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland.

Netlaw heeft zijn eigen door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling, de NetlawAcademy.

Kijk voor meer informatie op de site: www.netlaw.nl
null

+
26-09-2017

Alderse Baas Advocaten aanwezig op 65e editie Agrarische Schouw

Donderdag 28 september a.s. is het Jouster Merke. In park Herema State vindt voor de 65e maal de Agrarische Schouw plaats. Alderse Baas Advocaten is ook aanwezig dit jaar. U vindt ons op het Haventerrein, standnummer 421.

We spreken u graag onder het genot van een hapje en een drankje. Ook kunt u meedoen aan onze prijsvraag.

www.agarischeschouwjoure.nl

+
21-09-2017

Bent u al klaar voor de nieuwe Privacy wetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese GDPR-wet, General Data Protection Regulation, van toepassing zijn. Deze Europese wetgeving is in Nederland ook wel bekend als AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). De privacy van de burger staat in deze nieuwe wet centraal. De wet zal organisaties ertoe dwingen hun computerbeveiliging op orde te brengen en op orde te houden. De AVG zal verder strekken dan de huidige Nederlandse wetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Meldplicht Datalekken, welke de bescherming van (digitale) persoonsgegevens waarborgt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing  zijn. Tot die tijd zullen de WBP en Meldplicht Datalekken nog van toepassing zijn. Doordat de AVG Europese wetgeving is, werkt deze grensoverschrijdend.

Welke gevolgen heeft de nieuwe AVG-wet voor de Nederlandse organisaties?

Ruim de helft van de Nederlandse organisaties voldoet niet aan de huidige wetgeving aangaande de bescherming van (digitale) persoonsgegevens. Hiervan is met name sprake in het MKB. Bij inwerkingtreding van de AVG zal de wijze waarop een organisatie persoonsgegevens kan verzamelen, mag gebruiken en kan omzetten, ingrijpend veranderen.

Maar wat gaat er nu zoal veranderen?
Dat is een goede vraag. Er vindt met name een verscherping van de regelgeving plaats. Van de organisatie en haar bestuurders zal gevergd worden dat zij:

1. Exacte kennis hebben over welke bestanden met persoonsgegevens zij in bezit hebben en beheren;
2. Weten welke rechten de personen hebben van wie zij persoonsgegevens in bezit hebben en beheren;
3. Bij ontwikkeling van een nieuw product moet direct nagedacht worden over de vraag hoe zij bij ingebruikname van dit product de veiligheid van de persoonsgegevens kunnen waarborgen (Security by Design);
4. Bij projecten met hoge risico’s op datalekken, zal vooraf een inschatting gemaakt moeten worden (Privacy Impact Analyses);
5. Tot slot mag de informatie die verzameld is enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij primair verzameld is. Geen informatie mag dus meer doorverkocht worden aan Databrokers.

Gevolgen overtreding
De gevolgen voortkomend uit overtreding zijn niet gering en kunnen heel divers zijn.  Een aantal mogelijke gevolgen is:
– voor u geldende meldplicht  van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
– boete/sanctie voor schending van privacy van persoonsgegevens;
– mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
– mogelijke schadevergoeding voor de burger;
– imagoschade voor de organisatie.

Zoals u ziet zijn bovenstaande sancties niet gering. Met name de boete kan behoorlijk oplopen, ook voor de kleinere organisaties. Boetes kunnen bij overtredingen waarbij de burger ‘directer’ geraakt wordt oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet (art. 83 lid 5 AVG). Het MKB zal in deze wetgeving niet ontzien worden en bij overtreding moet gehandhaafd worden, stelt de Europese Commissie.

Wat te doen?
U dient ervoor te zorgen dat u niet handelt in strijd met de AVG. Dit klinkt simpel, maar zal praktisch veel voeten in de aarde hebben. Naast het juridisch kader zult u op technisch vlak rekening moeten houden met een aantal zaken. Suggesties waaraan gedacht kan worden, zijn:

1. Bedrijfsapparatuur dient uitgerust te zijn met professionele antivirussoftware. Dit geldt niet alleen voor de pc en de laptop, maar bijvoorbeeld ook voor de smart Phone.
2. Versleutel de data middels encryptie. Op deze manier wordt het voor buitenstaanders moeilijker om- per abuis gelekte- data te lezen/bezien;
3. Gebruik je gezonde verstand bij het nemen van maatregelen!

Bovengenoemde suggesties komen (uiteraard) met een prijs. De soft- en hardware zal frequent  geüpdatet moeten worden. Naast technische ondersteuning van een computerdeskundige kan een daartoe gespecialiseerd jurist uitzoeken wat in het kader van uw bedrijfsvoering de eisen zijn waaraan u minimaal dient te voldoen. Zodoende kunnen op voorhand risico’s en aansprakelijkheid uitgesloten worden, welke zouden kunnen leiden tot de genoemde sancties.

Conclusie
Daar wij in een tijd leven waarin veel (digitale) data gevraagd en opgeslagen worden, is het niet zo gek dat de Europese Unie (aangescherpte) wetgeving opstelt voor databezitters en databeheerders. Gegeven is dat deze strenge wetgeving ook gaat gelden voor het MKB. Hoe deze wetgeving in de praktijk exact ‘uit gaat pakken’ is nu nog lastig te zeggen. Wel staat vast dat gehandhaafd zal worden in geval van overtreding. Om die reden  doet u er goed aan u voor te bereiden op de AVG. Bekijk uw eigen website eens goed en vraag u af op welke manier uw organisatie persoonsgegevens bezit of beheert en hoe u de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd heeft. Wanneer u niet tijdig handelt, wordt dit misschien voor u gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zou verstrekkende gevolgen voor uw bedrijfsvoering kunnen hebben gezien de torenhoge boetes die staan op overtreding van de AVG.

+
14-08-2017

De mensen achter Alderse Baas Advocaten

Heeft u juridische hulp nodig? De advocaten van Alderse Baas beheersen bijna alle mogelijke rechtsgebieden. We zijn er voor ondernemers, maar zeer zeker ook voor u als particulier. Een ieder kan op een dag een advocaat nodig hebben. En wat de situatie dan ook is, wij zijn er voor u.

+
ADVOCATENKANTOOR ALDERSE BAAS

Wij zijn er om jou te helpen!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten