Algemene voorwaarden Alderse Baas Advocaten BV

Wilt u een versie van de algemene voorwaarden downloaden klik dan hier.

 1. Alle opdrachten van opdrachtgevers gelden als een opdracht aan de besloten vennootschap Alderse Baas Advocaten BV, verder te noemen ‘Alderse Baas’, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan Alderse Baas verbonden is, wordt uitgevoerd.
 2. Alderse Baas sluit de werking uit van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW lid 2. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Alderse Baas binnen het kader van haar beroep aanvaard worden. Op deze voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door alle aan Alderse Baas verbonden (rechts)personen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Alderse Baas is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdracht aan Alderse Baas gegeven.
 4. Alderse Baas verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Alderse Baas zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Alderse Baas wordt verwezen naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van Alderse Baas (www.aldersebaas.nl).
 5. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Alderse Baas overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Alderse Baas te stellen. Alderse Baas heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan.
 6. Indien binnen het bestek van de opdracht derden worden ingeschakeld, gebeurt dit uitsluitend namens en daarmee voor rekening en risico van opdrachtgever. Alderse Baas is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden.
 7. Indien Alderse Baas de aan haar gegeven opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Alderse Baas alsnog in staat is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen wijze, zonder dat Alderse Baas in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Alderse Baas tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 8. Alderse Baas kan de opdracht wegens gewichtige redenen steeds met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
 9. De aansprakelijkheid van Alderse Baas of (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet werknemer) is beperkt tot het bedrag wat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Alderse Baas wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door ons in rekening gebrachte honorarium, of indien het door Alderse Baas in rekening gebrachte honorarium het bedrag ad € 30.000,-- te boven gaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag.
 10. Alle aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Alderse Baas binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Alderse Baas tegen alle aanspraken van derden en de door Alderse Baas in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Alderse Baas voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Alderse Baas.
 12. Het door Alderse Baas aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Alderse Baas voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. De tarieven kunnen tussentijds worden verhoogd. Door Alderse Baas ten behoeve van opdrachtgevers betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.
 13. Indien opdrachtgever aanspraak wil maken op gefinancierde rechtsbijstand, dan is hij zelf verantwoordelijk om aan Alderse Baas de stukken aan te leveren die noodzakelijk zijn om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen.
 14. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is opdrachtgever over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
 15. Alderse Baas is bevoegd om gedurende de periode waarin de opdrachtgever één of meerdere facturen onbetaald laat, alle werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot de volledige ontvangst van het openstaande factuurbedrag, zonder enige vorm van schadeplichtigheid voor Alderse Baas.
 16. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,--.
 17. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 18. Gelden die Alderse Baas ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Alderse Baas te Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Indien aan deze stichting negatieve rente over tegoeden wordt berekend wordt dit doorbelast aan opdrachtgever.
 19. Alderse Baas archiveert ieder dossier gedurende twintig jaren na de datum van sluiting. Daarna heeft Alderse Baas het recht het dossier te vernietigen, inclusief de door opdrachtgever aan Alderse Baas ter hand gestelde stukken.
 20. Op de rechtsverhouding tussen Alderse Baas en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, bevoegd van een geschil tussen Alderse Baas en opdrachtgever kennis te nemen.

 

Versie oktober 2021

Meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met ons op