De bij ons werkzame advocaten hanteren  ieder een uurtarief. Deze kunt u terug vinden onder het kopje tarieven. Wilt u een vast jaarlijks tarief? Dit is ook mogelijk met ons ondernemerspakket. Voor de tarieven van incasso, via een rechtsbijstandverzekering of gesubsidieerde rechtsbijstand; kijkt u bij de daarvoor bestemde kopjes.

Onze diensten

Advocaten tarieven

Voor de bij ons werkzame advocaten gelden de volgende uurtarieven:

 • Mr. J.H. (Jaap) van der Meulen € 245,-
 • Mr. J.A.M. (Jan) Bijlholt € 245,-
 • Mr. W.M. (Matthijs) Sturms € 245,-
 • Mr. E.J. (Esther) Jongsma € 235,-
 • Mr. F.M. (Femke) Postma € 215,-
 • Mr. N.Y (Nienke) Bettenbroek € 195,-
 • Mr. M. (Marleen) Dalman € 190,-
 • Mr. N.J (Noa) Mesu € 170,-
 • Mr. P.C. (Pamela) Westra € 170,-


De uurtarieven zijn exclusief 3% kantoorkosten en exclusief BTW. Er kan een afwijkend uurtarief worden overeengekomen. De afwijking hangt af van het financiële belang van de zaak of de eventuele spoedeisendheid.

Kosten procedure en bijkomende kosten
Naast de kosten van de advocaat, zijn er soms ook bijkomende kosten verschuldigd. Bijvoorbeeld voor een opgevraagd uittreksel bij de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de burgerlijke stand, of reiskosten. Bij het starten van een gerechtelijke procedure moet griffierecht worden betaald aan de rechtbank. Zie hiervoor: kosten rechtbank. Ook zal bij een procedure vaak een deurwaarder op pad moeten, waar kosten aan verbonden zijn.

Ondernemerspakket

U loopt regelmatig aan tegen vragen die u wilt bespreken met uw advocaat. U wilt graag snel geholpen worden maar u wilt niet een (hoge) rekening.

Dan is er voor u het ondernemerspakket van Alderse Baas advocaten.

U wordt direct geholpen door een advocaat van een goed kantoor uit uw regio. Altijd welkom voor een vast jaarlijks tarief. Laagdrempelig en efficiënt!

Het ondernemerspakket houdt in:

 • Maximaal 10 uur per jaar juridisch advies;
 • Looptijd één jaar met verlenging;
 • Jaarlijks opzegbaar;
 • Kosten € 1.500,- ex BTW vast per jaar;
 • Bijstand in zaken bij de rechter wordt gegeven op basis van het uurtarief dat op de website staat vermeld.

Incassotarief

Wij brengen aan de schuldenaar voor incassowerk in rekening het bedrag dat berekend wordt op basis van het ‘besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’. Als dit bedrag door de debiteur betaald wordt, is dit ook het honorarium voor u. Externe kosten worden wel doorberekend. Indien de vordering inhoudelijk bestreden wordt, maakt uw advocaat maatwerk prijsafspraken met u.

Voor rechtsbijstand in incassozaken van onbestreden vorderingen (inclusief het uitbrengen van een dagvaarding) met een belang van maximaal € 25.000,– rekent Alderse Baas Advocaten een scherp tarief van € 160,– per uur, exclusief 3% kantoorkosten en exclusief btw. Tegen een deurwaarderstarief een echte advocaat aan het werk.

Voor incassozaken met een groter financieel belang dan € 25.000,– maakt uw advocaat eveneens maatwerk prijsafspraken met u. Vanzelfsprekend pogen wij allereerst de incassokosten te verhalen op de wederpartij.

Rechtsbijstandverzekering

Ook als u bent verzekerd voor rechtsbijstand heeft u recht op een advocaat naar uw eigen keuze. In geval van een procedure heeft u dus het recht om uw eigen advocaat in te schakelen. Dit geldt zowel voor gerechtelijke als administratieve procedures. Ook een UWV-ontslagprocedure en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures vallen onder het recht op vrije advocaatkeuze.

Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, wordt het recht op vrije advocaatkeuze door verschillende rechtsbijstandverzekeraars (sterk) ingeperkt door in de polisvoorwaarden op te nemen dat de maximum vergoeding voor externe kosten (waaronder de kosten voor een advocaat vallen) aanzienlijk wordt verlaagd. Lees dus uw polisvoorwaarden goed door om onaangename verrassingen te voorkomen.

Voordat u een advocaat naar eigen keuze kunt inschakelen dient u hiervoor wel toestemming te krijgen van uw verzekeraar. Deze toestemming mag in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure in beginsel niet worden geweigerd. Nadat de toestemming is verkregen zal uw verzekeraar de opdracht aan de advocaat van uw keuze verstrekken. Uw zaak moet echter wel voldoende kans van slagen hebben. Mocht uw verzekeraar van oordeel zijn dat dit niet het geval is dan heeft u in veel gevallen het recht op een second opinion om dit oordeel door een derde te laten toetsen.

U kunt vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen als u een zaak door ons kantoor wilt laten behandelen, vragen heeft over het recht op vrije advocaatkeuze of een second opinion over de kans van slagen van uw zaak wilt laten uitvoeren.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heeft u een goede advocaat nodig, maar is uw inkomen en/of vermogen onvoldoende om de kosten van rechtsbijstand door een advocaat zelf te dragen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat). U betaalt, naast de bijkomende kosten, een eigen bijdrage. 

De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie hierover en over de in rekening te brengen eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer weten over onze tarieven?

Neem contact met ons op