Privacy- en cookieverklaring Alderse Baas Advocaten B.V.


Privacyverklaring

Alderse Baas Advocaten BV respecteert de privacy van haar cliënten en andere personen van wie zij de gegevens verwerkt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Doeleinden en grondslagen

Alderse Baas Advocaten BV verwerkt persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van een overeenkomst met haar cliënten, en het voeren (gerechtelijke) procedures;
 • Het nakomen van op haar rustende wettelijke verplichtingen;
 • Relatiebeheer;
 • Archivering;
 • Het innen van declaraties;
 • Marketing- en communicatiedoeleinden.
 • Werving en selectie.

Alderse Baas Advocaten BV verwerkt persoonsgegevens die in het kader van het geven van uitvoering aan de overeenkomst zijn verkregen, door u zijn verstrekt, door derden aan Alderse Baas Advocaten BV zijn verstrekt of via openbare bronnen bij Alderse Baas Advocaten BV bekend zijn geworden.

Alderse Baas Advocaten BV verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden die zijn opgenomen in artikel 6 AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van de betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.


Bewaartermijnen

Alderse Baas Advocaten BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving wordt vereist.

De gegevens, voortkomend uit de door u verstrekte opdracht aan Alderse Baas Advocaten BV, worden bewaard in (digitale en/of fysieke) dossiers. De dossiers worden, na beëindiging van de opdracht, twintig jaar bewaard. Daarna worden de dossier vernietigd.

Via het contactformulier van de website van Alderse Baas Advocaten BV verstrekte persoonsgegevens worden onverwijld verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is ter verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan twee maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene voor een periode van een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure mogen worden bewaard. Gegevens die in het kader van open sollicitaties worden verkregen worden gedurende één jaar na ontvangst bewaard.

Beveiliging

In het kader van bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zorgt Alderse Baas Advocaten BV voor passende technische en organisatorische maatregelen om het beveiligingsniveau te waarborgen, één en ander afgezet tegen het risico en rekening houdend met de stand van de techniek.

Indien Alderse Baas Advocaten BV gebruik maakt van dienstverleners die in opdracht van Alderse Baas Advocaten BV persoonsgegevens verwerken, zal Alderse Baas Advocaten BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, rectificatie, correctie, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een door u gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@aldersebaas.nl. Alderse Baas Advocaten BV controleert bij een dergelijk verzoek eerst de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Alderse Baas Advocaten BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op persoonsgegevens van de verzoeker.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Alderse Baas Advocaten BV aan uw verzoek geen of geen volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanwege de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Alderse Baas Advocaten BV streeft ernaar om het verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Alderse Baas Advocaten BV dat graag van u. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Er bestaan veel verschillende soorten cookies. Op de website van Alderse Baas Advocaten BV wordt gebruik gemaakt van cookies. Alderse Baas Advocaten BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Twitter en LinkedIn

Op de website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Twitter en LinkedIn. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter en LinkedIn zelf. Leest u de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.