De wanpresterende bestuurder komt niet weg met het verweer dat er niet binnen bekwame tijd is geklaagd

De wet bepaalt dat op een gebrekkige prestatie geen beroep meer kan worden gedaan indien er niet binnen bekwame tijd over is geklaagd nadat het ontdekt is. Dit wordt ook wel aangeduid als de klachtplicht. Het niet voldoen aan de klachtplicht leidt tot afwijzing van de vordering. Het is dan ook een met regelmaat gevoerd verweer.

Op 26 april 2024 oordeelde de Hoge Raad dat een bestuurder die door de vennootschap wordt aangesproken op onbehoorlijke taakvervulling zich hier echter niet op kan beroepen ter afwering van zijn aansprakelijkheid. Uit de aard van de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de rechtspersoon en uit de omstandigheid dat een rechtspersoon bezwaarlijk kan worden tegengeworpen dat de betreffende bestuurder tijdens zijn aanstelling niet namens de rechtspersoon bij zichzelf protesteert vloeit dit redelijkerwijs voort, aldus de Hoge Raad.

Dit geldt evenzeer, zo voegt de Hoge Raad daaraan toe, als er sprake is van meerdere bestuurders, nu onder meer de collegiale verhoudingen binnen het bestuur kunnen bemoeilijken dat binnen bekwame tijd wordt geprotesteerd tegen onbehoorlijke taakvervulling door een medebestuurder.

Hiermee bevestigt de Hoge Raad een beslissing van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2023. Al eerder had dit Hof overigens in soortgelijke zin beslist in 2017. Toch viel het tegendeel ook te bepleiten en was er in ieder geval ook een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarin was beslist dat ook de bestuurder zich hierop kon beroepen. Met dit arrest van de Hoge Raad komt een definitief einde aan deze discussie en is het ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht een heldere regel rijker. Voor bestuurders maakt dit het belang van het verkrijgen van decharge bij vertrek groter, ook al is dat geen absolute vrijbrief. Het voeren van goed gemotiveerd verweer kan immers worden bemoeilijkt als achteraf verweten handelen zich in het verdere verleden heeft afgespeeld.  Details zakken immers weg en als daarbij ook niet alle relevante documentatie ten tijde van het nemen van de beslissing nog aanwezig is, kan dat een goede reconstructie en verweer bemoeilijken.

Voor vragen over het onderwerp kunt u contact opnemen met mr. W.M. Sturms (msturms@aldersebaas.nl).

Meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met ons op