III. De Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord): het begin

Er zijn twee ‘personen’ die de Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord) -procedure kunnen beginnen: de schuldenaar zelf of de door de rechtbank (op verzoek van een belanghebbende, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser of een aandeelhouder) benoemde ‘herstructureringsdeskundige’.

Startverklaring

De schuldenaar kan (maar hoeft niet) een ‘startverklaring’ afleggen en bij de rechtbank deponeren. Dat is een verklaring waarin hij aangeeft met de voorbereiding van een akkoord te zijn gestart.

Zo’n ‘startverklaring’ is niet nodig om een akkoord in stemming te kunnen brengen. De verklaring is alleen nodig om toegang te krijgen tot diverse wettelijke faciliteiten. Bij ‘die faciliteiten’ moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

het instellen van een afkoelingsperiode (schuldeisers mogen niet zonder speciale machtiging van de rechtbank verhaal halen op goederen van de schuldenaar door middel van beslag);
faciliteren van verrekeningsmogelijkheden voor instandhouding rekening-courant;
treffen van ‘maatwerkvoorzieningen’ (hierover in een aparte blog).

De herstructureringsdeskundige is de persoon die op verzoek van anderen dan de schuldenaar door de rechtbank is benoemd.

De procedure die gericht is op het tot stand brengen, aanbieden, in stemming brengen en aan de rechtbank ter bindende goedkeuring voorleggen van het akkoord kan zowel door de schuldenaar als door de herstructureringsdeskundige gevolgd worden.

Van belang is hier te benadrukken dat de schuldenaar tijdens het hele traject bevoegd blijft zijn onderneming te voeren.

Dat wil zeggen dat het voeren van die onderneming ook zijn exclusieve taak blijft – de herstructureringsdeskundige bemoeit zich hier in principe niet mee.

Terug naar het begin. Als de schuldenaar vindt dat op hem de toestand in de toekomst niet door te zullen kunnen gaan met het betalen van zijn schulden, van toepassing is, dan kan hij in actie komen en de Whoa-procedure beginnen.

Of die conclusie terecht is, wordt aan het eind van de procedure, door de rechtbank getoetst. Dit is één van de onderwerpen die bij het besluit over de homologatie aan de orde komen. Het hoort tot de verantwoordelijkheden van de ondernemer hierover aan het begin een afgewogen besluit te nemen.

Mr. J.H. (Jaap) van der Meulen

Meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met ons op